SPOUSTI opouští Komisi pro revitalizaci území Perla 01 - Spousti

SPOUSTI opouští Komisi pro revitalizaci území Perla 01

Možná jste si všimli, že se SPOUSTI rozhodli vystoupit z Komise pro revitalizaci území Perla 01. Tento krok má několik vysvětlení, které si můžete přečíst níže.

Proč jsme byli a už nejsme v Komisi pro revitalizaci území Perla 01

Proč jsme do Komise vstoupili?

Věřili jsme, že v daném vývoji procesu revitalizace stojí za to neodmítnout nabídku zapojit se do tzv. Řídící hlavy revitalizace. Cítili jsme povinnost pokusit se zde prezentovat a prosadit náš přístup k revitalizaci. Během jednání se došlo k závěru, že dojde ke zřízení Komise pro revitalizaci území Perla 01, “odborný poradní a iniciativní orgán Rady města Ústí nad Orlicí, který projednává všechny záměry spojené s revitalizací uvedeného území a vydává k nim své stanovisko vždy před tím, než je takový záměr rozhodován na radě města nebo zastupitelstvu města“.

Proč jsme z Komise vystoupili a o čem že je participativní přístup, který prosazujeme?

Nestalo se nic dramatického. Pouze jsme dospěli k názoru, že prosadit participativní přístup k revitalizaci v Komisi nedokážeme.

(i)

Hlavní potenciál, který podle nás revitalizace Perly pro naše město skýtá, je možnost silného vtahování či zapojování občanů a místních firem do všech procesů revitalizace. Hovoří-li se o tom, že se lidé v ČR, podobně jako v jiných zemích bývalého východního bloku, relativně méně aktivně zapojují do správy věcí veřejných, tak jsou to právě veřejné komunální projekty, které tvoří skvělou příležitost ukazovat lidem, že pokud chceme žít v dobrém městě, musíme o něj pečovat, nikoliv zůstat v pasivitě a očekávání, že to pro nás zařídí někdo jiný.

Základním předpokladem k naplnění takového cíle je maximální včasná informovanost a otevřená aktivní komunikace s veřejností. Město sice uznává, že toto v dostatečné kvalitě samo dělat neumí, ale zároveň nic nenasvědčuje tomu, že by mělo zájem to zajistit jinak. Tento paradox je patrný i na přístupu města k našemu členství v Komisi. Na jedné straně bylo zástupci města v čele se starostou opakovaně uvedeno, že zástupci SPOUSTI mají své místo v komisi coby zástupce veřejného sektoru i díky své kompetenci při řešení komunikace tématu Perly vůči ústecké veřejnosti. Na druhé straně město profesionální PR management, který od počátku prosazujeme jako klíčový nástroj pro zvládnutí komunikace projektu revitalizace Perly vůči veřejnosti, ani po prvním jednání Komise nezřídilo.

(ii)

Naším cílem je napomáhat k takové revitalizaci Perly, která má dobré předpoklady dlouhodobé funkční udržitelnosti. K tomu samozřejmě mohou napomoci i peníze získané z různých dotačních titulů. Od začátku zastáváme názor, že dotace nemají být nikdy cílem pro realizaci určitých investičních záměrů, ale vždy „jen“ jedním z možných prostředků (byť třeba důležitých). Na tomto přístupu jsme se s ostatními členy Komise neshodli.

(iii)

Má-li být komunální politika důvěryhodná a podporovat občanskou angažovanost ve správě věcí veřejných, tak musí být otevřená a transparentní. Proto od počátku (první jednání nad možností našeho zapojení jsme vedli v září 2015) prosazujeme úplné zveřejňování všech smluv, které s revitalizací Perly souvisí. Ani po prvním jednání Komise smlouvy zveřejněny nejsou a na úplném zveřejnění není shoda. Záměr zveřejňovat jen s kým, co a za kolik se uzavřelo je pro nás nedostatečný. Myslíme si, že pro funkčnost smluvního vztahu jsou klíčové i podmínky plnění. Argument, že smlouva může odkrývat něčí know-how a proto má zůstat neveřejná i v případě veřejné zakázky, je pro nás nedostatečný. Jen obtížně si představujeme, jaké legitimní know-how by měla smlouva v případě veřejných zakázek v Ústí nad Orlicí skrývat. Myslíme si, že hodnota transparentnosti je vyšší, než právo toho, kdo se uchází o veřejné peníze, na ochranu know-how.

Proč to podle nás nefungovalo?

V odpovědi se musíme vrátit na začátek procesu revitalizace. Myslíme si, že důvodem je to, že město a jeho vedení nemá jasnou představu o tom, čemu má revitalizace Perly 01 městu posloužit a jakou identitu má pomoci budovat. Dlouhodobě se snažíme naše politiky přesvědčit, že je třeba definovat cíl revitalizace. Tedy odpovědět na dvě klíčové otázky. Čím má být město Ústí nad Orlicí po revitalizaci území Perly 01?  Jakou vizi města má revitalizace území Perly 01 pomoci naplnit?

Tyto odpovědi jsme stále nedostali. Co hůř, naše město si tyto otázky stále ještě ani nepoložilo. Možná zde je skryta odpověď na otázku, proč se vzájemná spolupráce nepovedla.

Participativní přístup, náš cíl

Na klíčovou otázku „Jakou příležitostí je Perla pro naše město?“ jsme pro sebe ve Spousti našli odpověď.

Na Perle se můžeme (na)učit participaci. Můžeme se učit, že dobré město pro nás nevytvoří politici sami a že dobré město nebudeme mít, pokud pouze jednou za čtyři roky odevzdáme někomu hlas a o více se zajímat a starat nebudeme. Můžeme se stát městem, kde lidé mají zájem o dění kolem nich, můžeme být městem, kde zvolení politici potřebují spolupráci (participaci) lidí. Můžeme se stát městem, kde se lidi zajímají a aktivně starají a politici tuto aktivitu vítají a všemožně podporují. O toto se, podle nás, má smysl snažit. To je příležitost Perly.

Pokud se na proces revitalizace díváme touto optikou, není už nejdůležitějším prvkem revitalizace CO se v prostoru Perly zrealizuje (zda to bude DDM, Centrum rozvoje či IQ centru, nebo zda to bude prostor plný malých firem, které zde realizují své podnikání, nebo to bude otevřený prostor s nejasnou budoucností či cokoliv jiného…..), ale JAK se to zrealizuje. Nejdůležitější dokonce není ani to, zda získáme tolik vzývané dotace. PROCES, resp. jeho kvalitu, vnímáme jako to nejpodstatnější.

Při vědomí našeho cíle by se každý krok revitalizace hodnotil z jeho perspektivy. Kladli by se otázky typu: „Oslovili jsme všechny skupiny, které by se měli/chtěli na daném kroku podílet? Udělali jsme dost pro to, aby daný krok revitalizace lidé chápali jako svůj zájem a svou odpovědnost? Jak tohoto můžeme dosáhnout? Udělali jsme maximum pro to, aby lidé o jednotlivých krocích věděli? Soustředíme se na to, abychom lidi vtahovali do celého procesu?“.

Z tohoto vycházíme, toto byl náš cíl. A to i s vědomím, že je to velká výzva a pravděpodobně nikdo si ještě takový cíl při revitalizaci městského území nevytyčil.

Chápeme, že náš přístup nemusí být tím jediným a že v sobě nese velká rizika nepochopení, neúspěchů a pravděpodobně pomalého procesu, který přesáhne jedno/dvě/tři volební období.

Chápeme, že Perla může být i jinou příležitostí.

Otázka je jakou a k čemu?

Máte někdo další odpověď?

Má město svou odpověď?

 

Za Spousti, z.s.

Petr Kulhavý a Jan Blaško

Komentáře

Zpět na stránku aktualit

© 2014 Dominika Čermáková