Cíle - Spousti

Cíle

Pro smysluplný vývoj jakékoliv iniciativy je stěžejní znát směr společného postupu. Tato znalost by však neměla být pojata ve smyslu prosté „informovanosti“, důraz by měl být naopak položen na její procesní povahu, na tvorbu této znalosti, na její poznávání. Poznávání směru společného postupu tak nemůže mít povahu jednorázového ani individuálního rozhodnutí. Jde o kolektivní konsensus utvářený v neustále probíhající diskusi. Jen tak může jít o skutečně společnou a zároveň životaschopnou a smysluplnou snahu. Výsledky aktuálního směru našeho společného postupu tak shrnují následující cíle sdružení SPOUSTI:

KRÁTKODOBÉ CÍLE (2014)

  • Uspořádat festival Jeden svět 2014
  • Uspořádat výstavu výstupů urbanisticko-architektonické soutěže Revitalizace území Perla 01
  • Vést veřejnou debatu nad výsledky této soutěže a nad dalším postupem celé revitalizace
  • Realizovat analýzu klíčových aktérů města Ústí nad Orlicí
  • Založit družstevní knihovnu endogenního rozvoje
  • Medializovat problematiku heren v Ústí nad Orlicí
  • Aktivně přispívat k tomu, aby se veřejným tématem stal osud ústecké nádražní budovy

DLOUHODOBÉ CÍLE

  • Podpora veřejné angažovanosti

Podpora osobní angažovanosti obyvatel našeho města ve věcech veřejných je základní podmínkou pro iniciaci endogenního kapitálu města, pro posilování sociálních vazeb uvnitř ale především mezi jednotlivými komunitami, pro prohlubování důvěry v zastupitelské orgány, pro podporu lokální hrdosti a v konečném důsledku pro motivaci ke společné práci na silné lokální identitě.

Nástroj – pozitivní příklad

Vlastním příkladem ukazovat ostatním nejrůznější formy angažovanosti a především pak prezentovat jejich výstupy (pořádání festivalu Jeden svět, iniciativa Perla Ústí, iniciativa Hazardu stop, realizace vlastních výzkumných sond, medializace vybraných témat, atp.)

Nástroj – analýza aktivních aktérů

Aktivně vyhledávat klíčové (ve smyslu iniciativní) aktéry, zvát je na veškeré akce, navazovat s nimi dialog, hledat způsoby vzájemné spolupráce, motivovat je k potenciální spolupráci, postupně vytvářet jejich databázi.

Nástroj – networking

Vytvářet příležitosti a celkově vhodné prostředí pro setkávání klíčových aktérů (debaty, diskuse, přednášky, veřejná čtení, weby, blogy, FB skupiny) a podmínky pro jejich vzájemné seznamování, propojování a inspirování.

 Nástroj – kultivace veřejné diskuse

Pořádat vlastní diskuse, pomáhat samosprávě s pořádáním obecních diskusí, zajišťovat jejich kvalitní moderování, dávat hlas všem, kdo o něj projeví zájem, jednotlivé názory diskutujících nehodnotit, vytvářet nízkoprahové a demokratické prostředí, v němž je každý názor důležitý.

 Nástroj – participativní rozpočet

Postupnými kroky medializovat koncept participativního rozpočtu, zvát odporníky na tuto problematiku, pořizovat videozáznamy z jejich přednášek, lobbovat na městě za vyčlenění třeba i miniaturní částky z rozpočtu, o které by mohli rozhodnout sami občané, zvážit, zda nepoužít výtěžek z festivalu Jednoho světa jako základ určitého předstupně participativního rozpočtu, připravit webovou aplikaci pro vkládání soutěžních návrhů atp.

  • Podpora regionální soběstačnosti

Podpora regionální soběstačnosti se nám jeví jako jedna z možných z cest opouštějící hluboce zakořeněnou víru v dlouhodobě neudržitelný koncept kontinuálního ekonomického rozvoje. Oproti mezinárodní dělbě práce a globálnímu trhu, které prostřednictvím odčerpávání peněz z regionu, ztráty kontroly nad cenou i kvalitou produktů, zvyšování potravinové nesoběstačnosti či zvyšující se nezaměstnanosti přispívají k postupné periferializaci regionu, představuje regionální trh nadějnou alternativu.

Nástroj – budování regionu „Sněžník“

Realizovat výzkumné sondy zaměřené na témata potenciální spolupráce regionálních samospráv (liniové projekty, odpadové hospodářství, hromadná doprava, sport, propagace atp.) Inventarizovat akce, na nichž se setkávají představitelé různých samospráv. Napomáhat hledání potenciální spolupráce mezi jednotlivými samosprávami. Lobbovat za obnovení každoročních schůzek představitelů všech vytipovaných samospráv, které si mnoho zastupitelů pamatuje ještě z dob existence okresu Ústí nad Orlicí.

Nástroj – družstevní knihovna endogenního rozvoje

Založit a knihovnu endogenního rozvoje. Družstevníkem by se stal každý, kdo by do knihovny přispěl knihou, jeho družstevní podíl by byl dán podílem jeho příspěvku na celkovém fondu knihovny. Družstevní knihovna by pořádala veřejné čtení knih, na kterých by byly vybrané tituly představovány.

 Nástroj – lokální univerzita Ústí nad Orlicí

Založit a provozovat web lokální univerzity Ústí nad Orlicí. Jednalo by se o platformu, kde by byly shromažďovány všelijaké zdroje (články, analýzy, elektronické knihy, videozáznamy přednášek atp.) k vybraným tématům (trvalá udržitelnost, samozásobitelství, lokální měna, alternativní vzdělávání, energetická soběstačnost, participativní demokracie atp.)

Nástroj – podnikatelský kruh

Analýza ekonomických aktérů sdílejících hodnoty nesené lokální univerzitou, identifikace způsobů jejich zapojení, průzkum poptávky po know-how spojeného s realizací idejí nesených lokální univerzitou, pořádání přednášek a workshopů odpovídající této poptávce, položit základy pro síť regionální ekonomiky.

 Nástroj – lokání měna

Postupnými kroky medializovat koncept lokální měny, zvát odporníky na tuto problematiku, pořizovat videozáznamy z jejich přednášek, vytvořit dokument/reportáž o „první lokální měně v UO“ provozované Henri grilem, vytipovat možné ekonomické aktéry nakloněné této myšlence, navázat s nimi dialog.

 Nástroj – dokumentární studio Perla

Ve spolupráci s SŠUP Ústí nad Orlicí každoročně vybrat jedno aktuální téma, které se stane tématem filmových dokumentů studentů, realizovaných v podobě jejich závěrečné práce. Zasvěcení studentů do aktuálních problémů města může přispět k jejich masivnější medializaci, rozšíření veřejné diskuse, identifikaci nových aktérů,ale i posílení pozice Jednoho světa, v jehož rámci by se takové filmy mohly prezentovat v sekci jakéhosi „off programu“.

[/wow_section]

 

© 2014 Dominika Čermáková